Problemy z komunikacją w małżeństwie, związku

krysys w małżeństwie związku

Prawidłowa komunikacja w małżeństwie to jeden z najważniejszych, przez wielu uznawany za najważniejszy środek do udanego pożycia małżeńskiego.

Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Komunikacja niewerbalna występuje wcześniej w rozwoju człowieka niż komunikacja werbalna. Sygnały niewerbalne są odbierane szybciej, niejako bez udziału świadomości, a także w sytuacji, gdy człowiek nie wie na którego rodzaju komunikatach się oprzeć w swoim działaniu, najczęściej bierze pod uwagę komunikaty pozawerbalne. Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie. Sprowadza się ona do tego, iż przekazując komunikaty używamy słów. Proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej jest bardzo ważnym czynnikiem w interakcji między małżonkami. W małżeństwie komunikacja posiada własna specyfikę, która nie jest podobna do komunikacji pojmowanej w szerszym zakresie. Małżeństwa szczęśliwe posiadają znaczną umiejętność komunikacji bardziej efektywnej, w porównaniu z małżeństwami nieszczęśliwymi. Częściej spotykane są wspólne poczucie humoru, akceptacja pomysłów partnera, skoncentrowanie na pozytywnych zachowaniach rozwiązujących problemy. Istotnym elementem są umiejętności męża w wyrażaniu pozytywnych uczuć, wrażliwość na niewerbalne komunikaty ze strony żony.

Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia ze związku i rozczarowań w życiu emocjonalnym.

Nie zawsze odbiorca odczytuje przekazany komunikat w takim samym znaczeniu, w jakim nadał go nadawca, co powoduje zakłócenia przekazu informacji. Odebrany komunikat na wyjściu jest różny od podanego na wejściu. Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne. Nadawca mógł swoje myśli, zamiary, uczucia wyrazić w sposób niezbyt jasny lub niezrozumiały dla odbiorcy i w ten sposób pełne porozumienie się oraz skomunikowanie stało się utrudnione lub nawet niemożliwe. Taki stan rzeczy nie tylko utrudnia porozumienie między ludźmi, ale również powoduje znaczne zniekształcenie celów, których dany komunikat dotyczy.

Prawidłowo przebiegająca komunikacja między partnerami jest niezbędna na każdym etapie rozwoju małżeństwa. Treść, częstotliwość i jakość komunikacji są ważnymi przejawami miłości i zaangażowania w związek. Komunikacja jest najskuteczniejszym sposobem  zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich. niektórzy badacze przypisują prawidłowo przebiegającej komunikacji w małżeństwie rolę tak samo istotną jak miłości.

Prawidłowa komunikacja w małżeństwie powinna ułatwiać wzajemne zrozumienie i doświadczanie intymności.

Intymność

czyli bliskość, to wszelkie pozytywne uczucia i działania wzmagające przywiązanie partnerów.

Na tak pojmowaną intymność składają się:

 • pragnienie dbania o dobro partnera,
 • przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu,
 • szacunek dla partnera,
 • przekonanie, że można nań liczyć w potrzebie,
 • wzajemne zrozumienie,
 • wzajemne dzielenie się przeżyciami, dobrami duchowymi i materialnymi,
 • dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia,
 • wymiana intymnych informacji,
 • uważanie partnera za ważny element własnego życia;
 • emocje składające się na intymność są w dużej mierze wynikiem komunikacji między partnerami i rozumienia potrzeb osoby kochanej.
 • Komunikując się dana osoba reaguje na wyrażany przez partnera: obraz własnej osoby , obraz osoby partnera, obraz związku.

Częstą przyczyną nieporozumień w małżeństwie jest nieumiejętna komunikacja. Niezbyt uważne lub wybiórcze przyjmowanie przekazywanych treści – słyszymy to co chcemy usłyszeć. Innym nieporozumieniem małżeńskim jest przeświadczenie o takiej samej możliwości a nawet konieczności odczuwania emocji, przez oboje małżonków. Kolejna trudnością jest przeświadczenie jednego z małżonków, że druga strona powinna bez słów odczytywać i respektować niemal wszystkie jego życzenia.

Częsty problem stanowi odmienność wzajemnych potrzeb małżonków. Aby móc naprawdę dobrze porozumiewać się z innymi ludźmi, trzeba przede wszystkim umieć porozumieć się z samym sobą, czyli ustalić własną hierarchię potrzeb oraz własne oczekiwania wobec innych.

Istotnym czynnikiem jest umiejętność radzenia sobie z konfliktem czyli zdolność do ustalania realistycznych strategii komunikacji i reguł interakcji, jak i również zdolność ćwiczenia samokontroli potrzebnej do utrzymywania komunikacji nakierowanej na zamierzone cele oraz  wykorzystanie metakomunikacji (odzwierciedlania uczuć) w sytuacji konfliktu.

Wyróżnić możemy następujące obszary konfliktów: różnice poziomu intelektualnego małżonków, różnice w poziomie energii współmałżonków, różnice w zainteresowaniach małżonków , różnice w poglądach na temat wychowywania dzieci, pochodzenie jako czynnik konfliktotwórczy, różnice w poglądach na sposób zarabiania pieniędzy, stylu konsumpcji i dążenia do awansu ekonomicznego, sporne problemy seksualne, problemy związane z przyjaciółmi, sporne problemy dotyczące wypełniania określonych ról domowych przypisanych tradycyjnie do płci.

Wszystkie te obszary konfliktów możemy naprawić, właśnie za pomocą nauczenia się poprawnej komunikcji z partnerką/partnerem.

Jak stworzyć związek oparty na dobrej komunikacji?

Gdzie wzajemne relacje dwojga ludzi będą pełne miłości, troski i zaufania?

Co zrobić, gdy „prawdziwa miłość” przeradza się w rutynę, a próby naprawienia związku są mało skuteczne?

Jak angażując się w związek, nie stracić własnej autonomii?

Jak żyć we wzajemnym porozumieniu szczęśliwiej i pełniej, szanując partnera, ale i nie zapominając o sobie?

Jeśli zadajesz sobie te pytania i chciałbyś coś zmienić skontaktuj się ze mną.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, pomocy lub jeśli chcesz po prostu porozmawiać, bo czujesz, że problem ten  w szerszym lub mniejszym zakresie dotyka Twojego małżeństwa, związku, zgłoś się do mojego gabinetu, sam/sama lub z małżonkiem/małżonką, partnerką/partnerem. Telefonicznie lub mailowo.

Małgorzata Stąsiek

tel. 503 940 923

email: porady.psychologiczne24@gmail.com